Vedtægter

LOVE FOR BRØNDBY BORDTENNIS CLUB

§ 1 NAVN

Stk. 1
Foreningens navn er Brøndby Bordtennis Club, sædvanligvis forkortet til BBC. Hjemsted: Brøndby Kommune.

§ 2 FORMÅL

Stk. 1
Foreningen, der er upolitisk, der har til formål at samle bordtennisinteresserede fra Brøndby og omegn gennem aktiv udøvelse af bordtennissporten, herunder at skabe et godt kammeratskab de enkelte medlemmer imellem. Det er ligeledes foreningens formål at virke for bordtennissportens fremme.

§ 3 MEDLEMMER

Stk. 1
Som medlem i foreningen kan optages enhver person der er fyldt 6 år. Bestyrelsen kan dog, hvis det skønnes rimeligt, give dispensation for nævnte aldersgrænse. Personer under 18 år kan dog kun optages med forældrenes skriftlige samtykke.

Stk. 2
Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

Stk. 3
Medlemmerne er forpligtet til at underkaste sig: Danmarks Idrætsforbunds love, Bordtennis Danmarks love, Brøndby Bordtennis Clubs love samt de af bestyrelsen til enhver tid givne forskrifter. Overtrædelse kan medføre karantæne eller eksklusion.

Stk. 4
Eksklusion af et medlem kan ske på beslutning af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke overholder de under § 3, stk. 3 omtalte love og forskrifter eller ved gentagne tilfælde af usportslig eller grov asocial optræden over for BBC’s øvrige medlemmer. Eksklusion kan dog først ske efter skriftlig advarsel er givet fra bestyrelsen, og efter at det pågældende medlem har fået lejlighed til at udtale sig til forsvar for sin handlemåde. En eksklusion kan indankes for den næstfølgende generalforsamling og skal optages på dagsordenen som et særskilt punkt. Godkender generalforsamlingen den stedfundne udelukkelse kan det pågældende medlem kun optages igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

Stk. 5
Udnævnelse af æresmedlemmer, tildeling af æresemblemer mv. kan ske efter forslag fra bestyrelsen ved en generalforsamlingsbeslutning.

§ 4 KONTINGENT

Stk. 1
Kontingentet fastsættes på de ordinære generalforsamlinger efter forslag fra bestyrelsen.
Der kan fastsættes forskellige aktivitetskontingenter for konkrete grupper af medlemmer, herunder aldersbestemt kontingent for aktive, kontingent for passive medlemmer og eventuelt helt eller delvist frikontingent for grupper af ledere. Endvidere kan bestyrelsen fritage et medlem for kontingentbetaling, såfremt særlige forhold taler for det.

Stk. 2
Kontingentet opkræves halv- eller helårsvis forud for såvel aktive som passive. I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen indgå særlige aftaler om kontingentets betaling mv. For nye medlemmer, der melder sig ind i løbet af en sæson, kan kassereren fastsætte et forholdsmæssigt kontingent for perioden fra indmeldelsestidspunktet til sæsonafslutningen.

Stk. 3
Aktive herrejuniorer, drenge, yngre drenge, puslinge drenge, damejuniorer, piger, yngre piger og puslinge piger betaler ungdomskontingent idet der henvises til Bordtennis Danmarks aldersgrænser. Aktive seniorer betaler seniorkontingent. Alle passive, uanset alder, betaler passivt kontingent.

Stk. 4
Er et medlem i kontingentrestance, fremsendes en rykkerskrivelse, der kan være pålagt et af bestyrelsen fastsat gebyr. Der meddeles skriftligt en tidsfrist for indfrielse af restancen. Overskrides fristen slettes vedkommende uden forudgående meddelelse og kan kun optages igen mod betaling af restancen.

Stk. 5
Medlemmer, der er i restance, har ikke stemmeret på ordinære- eller ekstraordinære generalforsamlinger.

§ 5 GENERALFORSAMLING

Stk. 1
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ved simpelt flertal afgør de forslag, der i henhold til dagsordenen forelægges den (dog jf. § 5, Stk. 3 og § 10).

Stk. 2
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst to måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder.

Stk. 3
En lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal (dog jf. § 5, stk. 5 og § 10).

Stk. 4
Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel mod henvendelse til de stemmeberettigede medlemmer gennem opslag i klublokalet, på klubbens hjemmeside eller pr. mail, sms eller den til enhver tid aftalte kommunikationsform som aftales med medlemmerne.

Stk. 5
Generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned.
Indsendte forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem der er fyldt 16 år, dog skal medlemmer af forretningsudvalget være fyldt 21 år.

Stk. 7
Til lovændringer kræves dog 2/3 flertal.

Stk. 8
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.

Stk. 9
Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 6 DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1
Dagsordenen skal mindst omfatte følgende:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Protokol – referatet fra sidste års generalforsamling
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt status
5. Behandling af forslag som bestyrelsen eller medlemmer måtte ønske forelagt generalforsamlingen
6. Valg af bestyrelse, herunder: formand, næstformand, kasserer, seniorformand, ungdomsformand, 1 bestyrelsesmedlem samt 2 bestyrelsessuppleanter. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

§ 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det, dog minimum 20 med angivelse af forhandlingsemne. I sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter at anmodningen er kommet bestyrelsen i hænde.

Stk. 2
Indkaldelsesvarslet er 8 dage, og dagsordenen bekendtgøres ved indvarslingen.

§ 8 LEDELSE

Stk. 1
Foreningen ledes og koordineres af en bestyrelse, der består af en formand, næstformand, kasserer, seniorformand, ungdomsformand og 1 bestyrelsesmedlem. De 2 valgte bestyrelsessuppleanter kan deltage på bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret i tilfælde af at beslutninger afgøres ved afstemning.

Stk. 2
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

Stk. 3
Formanden, næstformanden og kassereren udgør forretningsudvalget, der leder foreningens daglige administrative arbejde gennem et med dette formål for øje oprettet sekretariat.

Stk. 4
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 2 af forretningsudvalgets medlemmer er tilstede.

Stk. 5
I tilfælde af stemmelighed på bestyrelsesmøderne er formandens respektive næstformandens stemme afgørende.

Stk. 6
Formanden, næstformanden og kassereren vælges for 2 år ad gangen. Seniorformanden og ungdomsformanden for 1 år på generalforsamlingen. Der er intet til hinder for, at nævnte poster kan besættes af en og samme person, dog må formand og næstformand respektive kasserer ikke være samme person. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 7
Formanden vælges i de lige år, og næstformanden og kassereren i de ulige år.

Stk. 8
Ved formandens frafald træder næstformanden i hans sted.

Stk. 9
Bestyrelsesmedlemmer har mødepligt, frafald meddeles til formanden.

Stk. 10
Formanden/forretningsudvalget er berettiget til at ekspedere presserende sager, som derefter forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 11
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af særlige emner, udvalgsformændene refererer direkte til bestyrelsen.

Stk. 12
Bestyrelsen holder møde så ofte som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent, dog mindst 2 gange om året.

§ 9 REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1
Regnskabsåret løber fra 1. april til 31. marts. Kassereren skal føre et specificeret regnskab over indtægter og udgifter, sædvanligvis benævnt som resultatopgørelse. Resultatopgørelsen samt status over aktiver og passiver fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen.

Stk. 2
Det er pålagt kassereren at fremlægge fornøden dokumentation for udgifter og indtægter ved revisionen der foretages af de valgte revisorer. Det er kassererens pligt at forestå den løbende registrering af medlemskartoteket. Det er ligeledes kassererens pligt at udarbejde budgetter og periodiske opgørelse efter bestyrelsens ønsker.

Stk. 3
Revisionen varetages af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorer og revisorsuppleant vælges alle for 1 år ad gangen. Er en revisor ude af stand til at træde i funktion træder suppleanten i hans sted.

§ 10 OPLØSNING

Stk. 1
Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en alene med dette formål indvarslet generalforsamling, på hvilket mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme herfor.

Stk. 2
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med førnævnte kvalificerede majoritet uanset antallet af mødte, stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Brøndby Kommune til gavn for idrætten i kommunen.

Stk. 4
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 30. januar 1978, senere revideret august 1991, juni 2001, august 2005, september 2014, og igen august 2020, maj 2023 og igen maj 2024.

www.brondbybordtennisclub.dk